WITNESS GOD's POWER

Child sex trafficking laws and enforcement in Cambodia…

OBV Một Thân Hình

Tổ chức Một Thân Hình – One Body Village có sứ mạng: Chống lại nạn buôn người làm nô lệ tình dục, đặc biệt tại Việt Nam và Campuchia; và giúp cho trẻ em có nguy cơ cao và trẻ em được giải cứu có nơi ở an toàn, điều trị tâm lý, hỗ trợ giáo dục và huấn luyện nghề để các em có một tương lai tốt đẹp hơn

http://www.youtube.com/user/MotThanHinh

http://www.onebodyvillage.org/

No comments yet.

Leave a Reply