WITNESS GOD's POWER

Chúa Không Lầm

Uploaded by on Oct 12, 2009

Chúa không làm khi ngài dựng lên con
Dù lời ngài con không giữ trọn
vì chúa đã biết từ ngàn xưa
Rằng con thân thể tro bụi
Và được cứu mạng trong tội lỗi

ĐK:

Nhưng lòng chúa quá bao la
Dù cho bao phen con yêu đuối
Thành tâm xin ăn năn xám hối
Là ngài lại thứ tha

Chúa không làm khi ngài đành hy sinh
Để rồi nhìn con không đáp tinh
Vì chúa đã biết từ ngàn xưa
Còn mang thân thể nặng nề
Là còn luôn mê mải trần thế

Chúa không lầm khi ngày gọi con theo
Dù đơi dạt trôi như cánh bèo
Vì chúa đã biết từ ngàn xưa
Một khi hơi thở chưa tàn
Là đời chưa qua khỏi sầu oán

Chúa không làm khi ngài dìu con lên
Du rằng đời con bao thắp hèn
Vì chúa đã biết từ ngàn xưa
Nhiều khi con chẳng trung thành
Là vì con đâu phải thần thánh

Chúa không lầm khi ngài dạy con yêu
Dù đường tình con oan trái nhiều
Vì chúa đã biết từ ngàn xưa
Từng giây run cảm trong lòng
Là từng giây hơi thở rực nóng

No comments yet.

Leave a Reply