WITNESS GOD's POWER

I enter the Holy of Holies – Vào Trong Nơi Chí Thánh

I Enter the Holy of Holies

I enter the Holy of Holies
I enter through the blood of Lamb
I enter to worship You only
I enter to honor I AM

Lord I worship You I worship You
Lord I worship You I worship You
For Your name is Holy Holy Holy

Vào Trong Nơi Chí Thánh

Cùng nhau đi vào trong nơi Thánh chí cao,
Tẩy sạch lòng bởi huyết Chiên con Ngài
Thờ tôn chỉ mình Vua Giê-xu hiển vinh
Hãy đồng lòng chúc tán cho Danh Ngài (2x)

ĐK 1:
Lòng con mãi hát khen, tôn vinh Chúa thôi (2x)
Thánh thay là danh của Ngài, Thánh thay …là Chúa (2x)

ĐK 2:
Thờ phượng Chúa Giê-xu, Vua Giê-xu (2x)
Thánh thay là danh Giê-xu, Giê-xu! (2x)

No comments yet.

Leave a Reply