WITNESS GOD's POWER

Lắng nghe Lời Chúa

Uploaded by on Jun 20, 2009

Xin cho con
biết lắng nghe
Lời Ngài
dạy con
trong đêm tối
Xin cho con
biết lắng nghe
Lời Ngài
dạy con lúc lẻ loi

No comments yet.

Leave a Reply